ترکیبات شربت تریاک یا تنتور اپیوم : هر ماده محلول در الكل را تينكچر مي نامند. از آنجايي كه تریاک بـه راحتی در آب حل نمي شود براي توليد محلول ترياك لازم است تا آن را در الكـل حل كـرد. بنابراین شربت ترياك يا اپيوم تينكچر، حاوي حداقل 20 درصد الكل است. پس شربت تریاک همان تریاک محلول است که به صورت  مايع خوراكي بي بو، حاوي 10 ميلي گرم مورفين بدون آب، در هر ميلي ليتر است که از نوع بسیار مرغوب تریاک درست می شود و ناخالصی های آن به خصوص آلودگیهای میکروبی که صددرصد مضر و خطرناک هستند کاملا جدا و استریل می شوند و در نهایت این محلول به غلظت های استاندارد رسیده و قابل استفاده می گردد.

ترکیبات شربت تریاک یا تنتور اپیوم

ترکیبات شربت تریاک یا تنتور اپیوم

ترکیبات شربت تریاک یا تنتور اپیوم

  • شـربت تریاک را بـا مسـكن درد، اشتباه نگیرید. شـربت تريـاك در مقایسه با مسکن درد،  25 برابـر بيشـتر حاوی مـورفين اسـت و ممكن است در مصرف بيش از حـد، بسیار خطرناک باشد.
  • مصرف  دوز تجويز شده شربت ترياك را با استفاده از سرنگ، اندازه گيري و مديريت كنيد.
  • شربت تريـاك را در دمـاي اتـاق كنتـرل شـده  15 الی 30 درجه سانتیگراد نگهداري كنيد. شربت را در گرماي زياد و نور نگهداري نكنيد.
  • دارو ممكن است باعث خواب آلودگي شود بنابراین در استفاده از آن بـه هنگام رانندگي يا انجام ساير كارهايي كه نياز به هوشياري ذهنـي يـا همـاهنگي دارد باید احتیاط شود.

 

نویسنده : سحر اسماعیلی / روان شناس و دکتری مطالعات اعتیاد