آموزش ترک اعتیاد

آموزش ترک اعتیاد در کلینیک ارمغان کرج

در راستای اهداف پیشگیرانه در سطوح مختلف، کارگاه های آموزشی با عناوین مختلف در زمینه آموزش ترک اعتیاد مواد مخدر و موضوعات روانشناختی توسط افراد متخصص حاضر در مرکز (پزشک و روانشناس) برگزار می گردد. هدف از برگزاری این کارگاه ها ارتقاء سطح آگاهی های افراد در سنین مختلف می باشد.

آموزش ترک اعتیاد در کارگاه های آموزشی و همایش ها

  • آشنایی با مواد و تخریب آنها
  • آشنایی با عوامل زمینه ساز ، آشکار ساز و تداوم بخش بیماری اعتیاد
  • آشنایی با انواع درمان ها
  • آشنایی با اختلالات همپوش با بیماری اعتیاد
  • آشنایی با اصول پیشگیری
  • مهارتهای زندگی
  • فرزند پروری

همایش و کارگاه آموزشی

همایش و کارگاه آموزشی

همایش و کارگاه آموزشی

کارگاه های آموزشی درمان و ترک اعتیاد

در راستای اهداف پیشگیرانه در سطوح مختلف، کارگاه های آموزشی با عناوین مختلف در زمینه اعتیاد و موضوعات روانشناختی توسط افراد متخصص حاضر در مرکز ( پزشک و روانشناس ) برگزار می گردد . هدف از برگزاری این کارگاه ها ارتقاء سطح آگاهی های افراد در سنین مختلف می باشد .