بررسی بیماری اعتیاد در محیط کار

برچسب ها: , , |

کار و اشتغال یکی از مهمترین عواملی است که درایجادتعادل جسمی و روانی ، رشد ابعاد شخصیتی فرد ، ایجاد تعاملات با دیگران وتامین مایحتاج زندگی نقش دارد .از طرفی پديده بيکاري و نداشتن