کمپ اجباری ترک اعتیاد کرج

کمپ اجباری ترک اعتیاد کرج: هم اکنون ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار نفر در ایران به مصرف مواد مخدر اعتیاد دارند که در مقایسه با سال ۹۰، آمار جدید حکایت از رشد ۲ برابری معتادان دارد، چرا که در آن سال، نتایج آمارگیری ثابت می کرد کمتر از یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر در کشور […]

عوامل عدم موفقیت در درمان اعتیاد

عوامل موفقیت در درمان اعتیاد