سیگار و بیماری بورگر

برچسب ها: |

دود سیگار از طریق سموم و مکانیسم کاهش اکسیژن رسانی بافتی، باعث اثر روی رگ ها و آسیب به بافت هم بند پوست می گردد. دود سیگار با اثر روی رگ های خونی، سبب کاهش